Uslovi Korišćenja

                                                                                             USLOVI KORIŠĆENJA

Usluga može nuditi pretplate koje se automatski obnavljaju. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre početka probnog perioda ili završetka kupovine za uslugu automatske obnove pretplate. Da biste izbegli naplatu, morate afirmativno otkazati pretplatu ili probni period u podešavanjima naloga u vašem prodavnicu aplikacija najmanje 24 sata pre isteka probnog perioda ili trenutnog perioda pretplate.
Ako niste sigurni kako da otkažete pretplatu ili probni period, molimo vas da posetite veb stranicu podrške kompanije Apple ili Google u zavisnosti koju platfromu koristite (ili bilo koje druge prodavnice aplikacija) ili našu veb stranicu u zavisnosti od toga gde ste kupili pretplatu. Brisanje aplikacije neće otkazati vaše pretplate i probne periode. Možda ćete želeti da napravite snimak ekrana ovih informacija za referencu. Više detalja možete pronaći u našim Uslovima pretplate.
PRIHVATANJE USLOVA


1.1. Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi“) regulišu odnos između vas i umiLab kompanije, pravno lice registrovano po zakonima Holandije pod registarskim brojem 89742129, sa sedištem na adresi ulica Wilhelminastraat 27, 2011VJ, Haarlem, Holandija („mi“, „nas“, „naše“ ili „Kompanija“) u vezi sa korišćenjem veb stranice Kompanije https://www.umnilab.com mobilne aplikacije umniLAb za iOS, Android i drugih povezanih usluga („Usluga“), uključujući sav tekstualni, grafički, video, muzički, softver i drugi sadržaj dostupan putem Usluge („Sadržaj“). Mobilna aplikacija umniLab dostupna je na prodavnici aplikacija Apple App Store („Prodavnica aplikacija“) i Google Play.
1.2. Vaš pristup i korišćenje Usluge predstavlja vašu saglasnost da budete obavezani ovim Uslovima, koji uspostavljaju pravno obavezujući ugovorni odnos između vas i Kompanije. Iz tog razloga, MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE PRE UPOTREBE USLUGE.
1.3. Molimo vas da takođe pregledate našu Politiku privatnosti. Uslovi Politike privatnosti i drugi dodatni uslovi, politike ili dokumenti koji se mogu objaviti na Usluzi s vremena na vreme, izričito su ovde uključeni referencom. Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izvršimo izmene ili modifikacije ovih Uslova u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.
1.4. Bilo koja prevedena verzija iz srpskog jezika obezbeđena je samo radi vaše udobnosti. U slučaju bilo kakve razlike u značenju ili interpretaciji između srpske verzije ovih Uslova dostupnih na adresi https://www.umnilab.com i bilo kog prevoda, srpska verzija će biti presudna. Originalni srpski tekst će biti jedina pravno obavezna verzija.
1.5. Osim ako nije drugačije izričito navedeno ovde, obavestićemo vas o bilo kojim izmenama ažuriranjem datuma „Poslednje ažuriranje“ ovih Uslova i odričete se prava da primite posebno obaveštenje o svakoj takvoj izmeni.
2. VAŽNE ODRICANJA


2.1. OVI USLOVI SADRŽE VAŽNA ODRICANJA (ODSEC 2), ODRICANJA OD GARANCIJA (ODSEC 7), OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI (ODSEC 8), KAO I ODREDBE KOJE ODUSTAJU OD VAŠEG PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM, PRAVA NA SUDSKO SASLUŠANJE I PRAVA DA UČESTVUJETE U KOLEKTIVNIM TUŽBAMA (OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODUSTAJANJE OD KOLEKTIVNIH TUŽBI). OSIM AKO SE NE IZUZMETE U ROKU OD 30 DANA OD PRVOG KORIŠĆENJA NAŠE USLUGE KAO ŠTO JE PROPISANO U ODSEKU 11, ARBITRAŽA JE ISKLJUČIVO SREDSTVO ZA REŠAVANJE SVIH SPOROVA I OBAVEZNA JE, OSIM KAO ŠTO JE SPECIFICIRANO ISPOD U ODSEKU 11.
2.2. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM DELOM OVIH USLOVA, ILI AKO NISTE KVALIFIKOVANI ILI OVLAŠĆENI DA BUDU OBAVEZANI OVIM USLOVIMA, NE PREUZIMAJTE VEB LOKACIJU ILI NA DRUGI NAČIN NE KORISTITE USLUGU UMNILAB-a.
2.3. NE GARANTUJEMO DA (I) USLUGA ĆE ISPUNITI VAŠE POTREBE, (II) USLUGA ĆE BITI NEPREKIDNA, PRAVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA, (III) REZULTATI KOJI SE MOGU DOBITI IZ KORIŠĆENJA USLUGE ĆE BITI TAČNI ILI POUZDANI, ILI (IV) KVALITET BILO KOJIH PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI DRUGOG MATERIJALA KOJI STE KUPILI ILI DOBILI PUTEM USLUGE ĆE ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA ILI ĆE PRUŽITI BILO KAKVU KORIST.
3. REGISTRACIJA PROFILA, KORIŠĆENJE USLUGE
3.1. Da biste koristili određene funkcije Usluge, možda ćete morati da registrujete račun ("Račun") i pružite određene informacije o sebi prema uputstvima na registracionom obrascu.
3.2. Kada koristite Uslugu, izjavljujete i garantujete Kompaniji da: (i) svi potrebni podaci koje dostavite prilikom registracije su istiniti i tačni; (ii) održavate tačnost takvih podataka;informacija; i (iii) vaše korišćenje Usluge ne krši bilo koji važeći zakon ili propis ili ove Uslove. U suprotnom, Usluga možda neće pravilno funkcionisati, i možda nećemo moći da vas kontaktiramo sa važnim obaveštenjima.
3.3. Usluga nije namenjena za korišćenje od strane osoba mlađih od 16 godina. Ovde izjavljujete i garantujete Kompaniji da ispunjavate prethodno navedene kvalifikacije. Svi korisnici koji su maloletni u jurisdikciji u kojoj žive (obično mlađi od 18 godina) moraju imati dozvolu i biti direktno nadgledani od strane svojih roditelja ili staratelja kako bi koristili Uslugu. Ako ste maloletni, vaši roditelji ili staratelji moraju pročitati i saglasiti se sa ovim Uslovima pre nego što vi koristite Uslugu.
3.4. Kompanija zadržava pravo da suspenduje ili obustavi vaš Račun, ili vaš pristup Usluzi, sa ili bez obaveštenja vama, u slučaju kršenja ovih Uslova.
3.5. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti informacija za prijavljivanje na vašem Računu i potpuno ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dese pod vašim Računom. Saglasni ste da odmah obavestite Kompaniju o bilo kakvoj neovlašćenoj upotrebi, ili sumnjivoj neovlašćenoj upotrebi vašeg Računa ili bilo kojeg drugog kršenja bezbednosti. Kompanija ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizilazi iz vašeg nepoštovanja gore navedenih zahteva.
3.6. Usluga može biti izmenjena, ažurirana, prekinuta ili obustavljena u bilo koje vreme bez obaveštenja vama ili naše odgovornosti.
3.7. Vi ste isključivo odgovorni za dobijanje opreme i telekomunikacionih usluga potrebnih za pristup Usluzi, i za sve takse koje prate to (kao što su računarske jedinice i provajder internet usluga i troškovi vremena korišćenja).
3.8. Zadržavamo pravo da sprovedemo bilo koje promene na Usluzi (bilo da se radi o besplatnim ili plaćenim funkcijama) u bilo koje vreme, sa ili bez obaveštenja. Vi priznajete da različite akcije Kompanije mogu ometati ili sprečiti vaš pristup Usluzi u određeno vreme i/ili na isti način, u ograničenim periodima ili trajno, i saglasni ste da Kompanija nema odgovornost ili obavezu kao rezultat bilo kakvih takvih akcija ili rezultata, uključujući, bez ograničenja, brisanje ili neuspeh da vam stavi na raspolaganje bilo koji sadržaj ili usluge.
3.9. Vaš pristup i korišćenje Usluge je na vaš rizik. Kompanija neće imati odgovornost za bilo kakvu štetu na vašem računarskom sistemu, gubitak podataka ili drugu štetu vama ili bilo kojoj trećoj strani, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu fizičku štetu, koja proizilazi iz vašeg pristupa ili korišćenja Usluge, ili oslanjanja na bilo kakvu informaciju ili savet.
3.10. Kompanija nema obavezu da vam pruži podršku korisnicima bilo koje vrste. Međutim, Kompanija može povremeno pružati podršku korisnicima, po sopstvenom nahođenju Kompanije.
4 TRI PARTE REKLAME, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, KORISNIČKI SADRŽAJ
4.1.
Usluga može sadržavati linkove ka veb stranicama ili resursima trećih lica i reklame za treće strane (ukupno "Reklame trećih strana"). Takve Reklame trećih strana nisu pod kontrolom Kompanije i Kompanija nije odgovorna za bilo kakve Reklame trećih strana. Kompanija pruža ove Reklame trećih strana samo kao pogodnost i ne pregleda, odobrava, prati, podržava, garantuje, niti daje bilo kakve reprezentacije u vezi sa Reklamama trećih strana. Reklame i druge informacije pružene od strane Reklama trećih strana možda nisu potpuno tačne. Vi preuzimate isključivu odgovornost za i preuzimate sve rizike koji proizilaze iz vaše upotrebe bilo kojih takvih veb stranica ili resursa. Kada se povežete sa veb lokacijom treće strane, primenljivi uslužni provajderovi uslovi i politike, uključujući praksu privatnosti i prikupljanje podataka, vladaju. Trebalo bi da sprovedete bilo kakvo istraživanje koje smatrate neophodnim ili odgovarajućim pre nego što nastavite sa bilo kojom transakcijom sa bilo kojom trećom stranom. Vaše transakcije i ostali poslovi sa Reklamama trećih strana koje se nalaze na ili preko Usluge, uključujući plaćanje i isporuku povezane robe ili usluga, su isključivo između vas i takvog trgovca ili oglašivača.


4.2. Ovim putem nas oslobađate, naše službenike, zaposlene, agente i naslednike od zahteva, potraživanja bilo kakve gubitke, štete, prava, potraživanja i radnje bilo koje vrste uključujući lične povrede, smrt, i štetu na imovini, koja je direktno ili indirektno povezana sa ili proizilazi iz bilo kakvih interakcija sa ili ponašanja bilo kojih korisnika Usluge, ili bilo kojih Reklama trećih strana.
4.3. Podložno ovim Uslovima, Kompanija vam dodeljuje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu licencu (bez prava na sublicencu) da koristite Uslugu isključivo za svoje lične, nekomercijalne svrhe.
4.4. Slažete se, izjavljujete i garantujete da će vaša upotreba Usluge, ili bilo kog njenog dela, biti u skladu sa prethodno navedenom licencom, obavezama i ograničenjima i neće kršiti niti povrediti prava bilo koje druge strane ili prekršiti bilo koji ugovor ili pravnu dužnost prema bilo kojim drugim stranama. Osim toga, slažete se da ćete poštovati sve primenljive zakone, propise i uredbe koji se odnose na Uslugu ili vašu upotrebu iste, i bićete isključivo odgovorni za svoje individualno kršenje bilo kojih takvih zakona.4.5. Vi priznajete da su sav tekst, slike, znaci, logoi, kompilacije (što znači prikupljanje, aranžiranje i sastavljanje informacija), podaci, drugi sadržaji, softveri i materijali prikazani na Usluzi ili korišćeni od strane Kompanije radi operativnosti Usluge (uključujući Sadržaj i isključujući bilo koji Korisnički Sadržaj (kako je definisano ispod)), svojstveni su nama ili trećim licima.
4.6. Kompanija izričito zadržava sva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, u svemu gorenavedenom, i osim ako izričito nije dozvoljeno ovim Uslovima, bilo kakva upotreba, redistribucija, prodaja, dekompilacija, reverzno inženjerstvo, rastavljanje, prevod ili drugo iskorišćavanje istih strogo je zabranjeno. Prilikom pružanja Usluge, ne prenosite ni vama ni trećoj strani nikakva prava, vlasništvo ili interes u takvim pravima intelektualne svojine.
4.7. Informacije koje nam dostavljate i bilo koji podaci, tekst i drugi materijal koje možete dostaviti putem Usluge ("Korisnički Sadržaj") ostaju vaša intelektualna svojina, i Kompanija ne polaže pravo na vlasništvo nad autorskim pravima ili drugim svojinskim pravima u takvim registracionim informacijama i Korisničkom Sadržaju. Bez obzira na gorenavedeno, slažete se da Kompanija može zadržati kopije Korisničkog Sadržaja i koristiti ga onoliko koliko je razumno potrebno za ili sporedno u odnosu na svoje operativno vođenje Usluge i kao što je opisano u ovim Uslovima i Pravilima o privatnosti.
4.8. Dajete Kompaniji neekskluzivno, svetsko, prenosivo, stalno, neopozivo pravo da objavi, distribuira, javno prikaže i izvede Korisnički Sadržaj u vezi sa Uslugom.
4.9. Svaki korisnik Usluge isključivo je odgovoran za svoj Korisnički Sadržaj. Budući da nemamo kontrolu nad Korisničkim Sadržajem, priznajete i slažete se da nismo odgovorni za bilo koji Korisnički Sadržaj i ne dajemo garancije u pogledu tačnosti, aktuelnosti, prikladnosti ili kvaliteta bilo kog Korisničkog Sadržaja, i ne preuzimamo odgovornost za bilo koji Korisnički Sadržaj. Vaši interakcije sa drugim korisnicima Usluge isključivo su između vas i takvog korisnika. Slažete se da Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakvih takvih interakcija. U slučaju spora između vas i bilo kog korisnika Usluge, nismo obavezni da se uključimo.
5. PLAĆANJE I POVRAĆAJ NOVCA
5.1. Određene funkcije Usluge mogu biti ponuđene uz naknadu. Možete izvršiti kupovinu putem App Store-a ("Kupovina") ili direktno kod nas.
5.2. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenjivim zakonima, možemo promeniti naknadu za Kupovinu u bilo koje vreme. Obavestićemo vas o svim takvim promenama cena objavljivanjem novih cena na Usluzi i/ili slanjem e-pošte sa obaveštenjem.
5.3. Ovlašćujete App Store i nas da naplatimo odgovarajuće naknade na način plaćanja koji ste dostavili.
5.4. Naša Usluga može ponuditi pretplate koje se automatski obnavljaju. Ukoliko ne otkažete pretplatu pre isteka pretplatničkog perioda, ovlašćujete App Store i nas da naplatimo obnovu pretplate. Uslovi automatske obnove i postupka otkazivanja biće vam objavljeni na Usluzi.
5.5. Naša Usluga može ponuditi probne pretplate koje omogućavaju pristup Usluzi u ograničenom periodu i automatski se obnavljaju, osim ako ne otkažete pre isteka probnog perioda. Uslovi automatske obnove i postupka otkazivanja biće vam objavljeni na Usluzi.
5.6. Zadržavamo pravo, po našem apsolutnom nahođenju, da izmenimo ili obustavimo bilo koju probnu ponudu, vaš pristup Usluzi tokom probnog perioda, ili bilo koje od ovih uslova bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti. Zadržavamo pravo da ograničimo vašu sposobnost da iskoristite višestruke probne periode.
5.7. Kupovine izvršene putem App Store-a podležu politikama povraćaja takvog App Store-a. To znači da kada se Kupovina obavi putem App Store-a, mi ne možemo izdati povraćaj. Treba da kontaktirate podršku App Store-a.
5.8. U meri u kojoj to dozvoljava primenljivi zakon, Kupovine izvršene putem našeg veb sajta su nepovratne i/ili nezamenjive, osim ako nije drugačije navedeno ovde ili je to zahtevano primenjivim zakonom.
Napomena za stanovnike EU:
Ako ste korisnik iz EU, imate pravo da se povučete iz ugovora o pružanju usluga i ugovora o digitalnim proizvodima bez naplate i bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od datuma zaključenja takvog ugovora. Pravo na povlačenje se ne primenjuje ako je izvršenje ugovora počelo vašim prethodnim izričitim pristankom i vašim priznanjem da time gubite pravo na povlačenje. OVIM IZRIČITO PRISTAJETE NA ODMAHNO IZVRŠENJE UGOVORA I PRIZNATE DA ĆETE IZGUBITI PRAVO NA POVLAČENJE IZ UGOVORA JEDNOM KADA NAŠI SERVERI POTVRDE VAŠU KUPOVINU I PRIMENJENA KUPOVINA USPEŠNO BUDE DOSTAVLJENA VAMA. Dakle, osim ako Usluga nije neispravna, nećete biti kvalifikovani za povraćaj novca u vezi sa digitalnim proizvodima, već ćete biti kvalifikovani samo za proporcionalan povraćaj novca u vezi sa digitalnom uslugom.
USER REPRESENTATIONS AND RESTRICTIONS
6.1. Korišćenjem Usluge, izjavljujete i garantujete da:
6.1.1. imate zakonsku sposobnost i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova;
6.1.2. nemate manje od 16 godina;
6.1.3. nećete pristupati Usluzi putem automatizovanih ili nehumanih sredstava, bilo da je reč o botu, skripti ili na drugi način;
6.1.4. nećete koristiti Uslugu u bilo koje nezakonite ili neovlaštene svrhe;
6.1.5. ne boravite u zemlji koja je pod embargom vlade SAD-a, ili koja je od strane vlade SAD-a označena kao "zemlja koja podržava terorizam";
6.1.6. niste navedeni na bilo kojem spisku vlade SAD-a zabranjenih ili ograničenih strana; i
6.1.7. vaše korišćenje Usluge neće kršiti bilo koji primenjivi zakon ili propis.
6.2. Ako pružite bilo kakve informacije koje su netačne, neistinite, zastarele ili nepotpune, imamo pravo da odbijemo bilo koju i sve trenutne ili buduće koristi od Usluge (ili bilo kog njenog dela).
6.3. Ne smete pristupati ili koristiti Uslugu u bilo koje druge svrhe osim onih za koje mi činimo Uslugu dostupnom. Usluga se ne sme koristiti u vezi sa bilo kojim komercijalnim poduhvatima osim onih koji su specifično podržani ili odobreni od strane nas.
6.4. Kao korisnik Usluge, slažete se da nećete:
6.4.1. sistematski prikupljati podatke ili druge sadržaje sa Usluge kako biste direktno ili indirektno stvorili kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez pismene dozvole od nas;
6.4.2. vršiti neovlašćenu upotrebu Usluge;
6.4.3. vršiti bilo kakvu modifikaciju, prilagođavanje, poboljšanje, unapređenje, prevod ili izradu izvedenih radova iz Usluge;
6.4.4. koristiti Uslugu u bilo koje svrhe generisanja prihoda, komercijalnog poduhvata ili druge svrhe za koje nije namenjena ili predviđena;
6.4.5. omogućiti pristup Usluzi preko mreže ili drugog okruženja koje dozvoljava pristup ili korišćenje od strane više uređaja ili korisnika istovremeno;
6.4.6. koristiti Uslugu za stvaranje proizvoda, usluge ili softvera koji su, direktno ili indirektno, konkurentni ili na bilo koji način zamena za Uslugu;
6.4.7. koristiti bilo koje proprietarne informacije ili naše interfejse ili našu drugu intelektualnu svojinu u dizajniranju, razvoju, proizvodnji, licenciranju ili distribuciji bilo kakvih aplikacija, dodataka ili uređaja za upotrebu sa Uslugom;
6.4.8. zaobilaziti, onemogućiti ili na bilo koji drugi način ometati funkcije vezane za bezbednost Usluge;
6.4.9. učestvovati u neovlašćenom uključivanju ili povezivanju sa Uslugom;


6.4.10. ometati, remetiti ili stvarati nepotrebno opterećenje na Usluzi ili mrežama ili uslugama povezanim sa Uslugom;
6.4.11. dešifrovati, dekompilirati, rasklopiti ili obrnuti inženjering bilo koji od softvera koji čini ili na bilo koji način čini deo Usluge;
6.4.12. pokušati zaobići bilo koje mere Usluge namenjene da spreče ili ograniče pristup Usluzi ili bilo kom delu Usluge;
6.4.13. otpremati ili distribuirati na bilo koji način datoteke koje sadrže viruse, crve, trojance, oštećene datoteke ili bilo koji drugi sličan softver ili programe koji mogu oštetiti rad računara druge osobe;
6.4.14. koristiti, pokretati, razvijati ili distribuirati bilo koji automatizovani sistem, uključujući, bez ograničenja, bilo kojeg pauka, robota, varalicu, skraper ili offline čitač koji pristupa Usluzi, ili korišćenje ili pokretanje bilo kakvog neovlašćenog skripta ili drugog softvera;
6.4.15. koristiti Uslugu za slanje automatizovanih upita bilo kojem veb sajtu ili slanje bilo kakve neželjene komercijalne e-pošte;
6.4.16. umanjivati, oskrnavljivati ili na bilo koji drugi način štetiti, po našem mišljenju, nama i/ili Usluzi;
6.4.17. koristiti Uslugu na način koji nije u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima; ili
6.4.18. na bilo koji drugi način kršiti ove Uslove.
7, ODRICANJE OD GARANCIJA
VEB SAJT, APLIKACIJA I OSTALI ASPEKTI USLUGE SE PRUŽAJU "KAKO JE" I "KAKO JE DOSTUPNO". VEB SAJT, APLIKACIJA I OSTALI ASPEKTI USLUGE SE PRUŽAJU BEZ IKAKVIH GARANCIJA ILI PREDSTAVLJANJA BILO KAKVE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE O NASLOVU, NEPOREKLOSTI, INTEGRACIJI, TRGOVINSKOJ SPOSOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KAO I BILO KOJE GARANCIJE KOJE PROIZILAZE IZ BILO KOJEG TOKA IZVRŠENJA ILI UPOTREBE TRGOVINE, SVE ČEGA SE IZRIČITO ODRIČE. KOMPANIJA I NJENI AFILIATI, LICENCODAVCI I DOBAVLJAČI NE GARANTUJU DA: (I) VEB SAJT, APLIKACIJA ILI OSTALE INFORMACIJE ĆE BITI PRAVOVREMENE, TAČNE, POUZDANE ILI ISPRAVNE; (II) USLUGA ĆE BITI SIGURNA ILI DOSTUPNA U BILO KOJE ODREĐENO VREME ILI MESTO; (III) BILO KAKVI DEFEKTI ILI GREŠKE ĆE BITI ISPRAVLJENI; (IV) USLUGA ĆE BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI; ILI (V) BILO KOJI REZULTAT ILI ISHOD MOŽE BITI POSTIGNUT.
8. OGANIČENJE ODGOVORNOSTI
8.1. U NIKAKVOM SLUČAJU NEĆEMO (NI NAŠI AFILIATI) BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT ILI BILO KAKVU NEPOSREDNU, POSREDNU, SLEDEĆU, IZUZETNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ OVIH USLOVA ILI VAŠE UPOTREBE, ILI NESPOSOBNOSTI UPOTREBE, USLUGE (UKLJUČUJUĆI VEB SAJT ILI SADRŽAJ), ILI TREĆE STRANE REKLAME, ČAK I AKO SMO BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. PRISTUP, I UPOTREBA, USLUGE (UKLJUČUJUĆI VEB SAJT, SADRŽAJ I KORISNIČKI SADRŽAJ), I TREĆE STRANE REKLAME SU PO VAŠOJ SOPSTVENOJ DISKRECIJI I RIZIKU, I BIĆETE SAMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI PROIZILAZE IZ TOGA.
8.2. BEZ OBZIRA NA BILO KAKVE SUPROTNE ODREDBE SADRŽANE U OVOM, SAGLASNI STE DA JE UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE PREMA VAMA ZA BILO KOJE I SVE ZAHTEVE KOJI PROIZILAZE IZ UPOTREBE VEB SAJTA, SADRŽAJA ILI USLUGE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI KOMPANIJI ZA USLUGU. OGRANIČENJA ŠTETE NAVEDENA GORE SU OSNOVNI ELEMENTI OSNOVE USLOVA IZMEĐU KOMPANIJE I VAS.
8.3. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI NA VAS I MOŽDA ĆETE TAKOĐE IMATI DRUGA PRAVNA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD JURISDIKCIJE DO JURISDIKCIJE.
9. NAKNADA ŠTETE
Slažete se da ćete obeštetiti i zaštititi Kompaniju, njene naslednike, podružnice, afilijate, povezane kompanije, dobavljače, licencodavce i partnere, kao i službenike, direktore, zaposlene, agente i predstavnike svakog od njih, bezbedne od zahteva ili potraživanja treće strane koji proizilaze iz ili su posledica (i) vaše upotrebe Usluge, (ii) vašeg Korisničkog sadržaja, ili (iii) vašeg kršenja ovih Uslova. Kompanija zadržava pravo, o vašem trošku, da preuzme isključivu odbranu i kontrolu nad svakim pitanjem zbog kojeg ste dužni da nas obeštite, i slažete se da ćete sarađivati sa našom odbranom tih potraživanja. Saglasni ste da nećete rešiti bilo koje pitanje bez prethodnog pisanog pristanka Kompanije. Kompanija će uložiti razumne napore da vas obavesti o svakom takvom zahtevu, tužbi ili postupku čim postane svesna istog.
10. MEĐUNARODNA UPOTREBA
Kompanija ne garantuje da je Usluga dostupna, prikladna ili zakonito dostupna za upotrebu u vašoj jurisdikciji, i pristupanje i korišćenje Usluge zabranjeno je sa teritorija gde bi to bilo ilegalno. Pristupate Usluzi na svoju inicijativu i odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona.
11. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODUSTAJANJE OD KOLEKTIVNIH TUŽBI
11.1. MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVU ODREDBU O ARBITRAŽI DA BISTE RAZUMELI VAŠA PRAVA. OSIM U SLUČAJU GDE JE TO ZABRANJENO ZAKONOM, SAGLASNI STE DA BI BILO KAKAV ZAHTEV KOJI MOŽDA IMATE U BUDUĆNOSTI TREBA DA BUDE REŠEN PUTEM KONAČNE I OBAVEZUJUĆE POVERLJIVE ARBITRAŽE. PRIZNATE I SAGLASNI STE DA ODUSTAJETE OD PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM. PRAVA KOJA BISTE IMALI DA STE IŠLI NA SUD, KAO ŠTO SU ODNOSI ILI PRAVO NA ŽALBU, MOGU BITI VIŠE OGRANIČENA ILI MOGU NE POSTOJATI.
11.2. SAGLASNI STE DA MOŽETE PODNETI ZAHTEV SAMO U VAŠEM LIČNOM KAPACITETU I NE KAO TUŽILAC (VOĐA ILI NA DRUGI NAČIN) ILI ČLAN KOLEKTIVNE TUŽBE U BILO KOJEM NAVODNOM POSTUPKU ZA KOLEKTIVNU TUŽBU. DALJE SE SAGLASITE DA ARBITAR NE MOŽE SPOJITI POSTUPKE ILI ZAHTEVE ILI DRUGAČIJE RUKOVODITI BILO KOJIM OBLIKOM POSTUPKA ZA KOLEKTIVNU TUŽBU.
11.3. VI I KOMPANIJA, KAO I SVAKI OD NJENIH ODNOSNO AGENTA, PRAVNIH RODITELJA, PODRUŽNICA, AFILIJATA, PREDHODNIKA U INTERESU, NASLEDNIKA I DODELA, SAGLASNI STE DA ARBITRAŽA (OSIM ZA PITANJA KOJA SE MOGU PODNETI MALIM PREKRŠAJNIM SUDOM), KAO ISKLJUČIVI OBLIK REŠAVANJA SPOROVA OSIM KAO ŠTO JE NAPOMENUTO ISPOD, ZA SVE SPOROVE I ZAHTEVE KOJI PROIZILAZE IZ OVOG SPORAZUMA, USLUGE, ILI POLITIKE PRIVATNOSTI, OSIM AKO SE NE NALAZITE U JURISDIKCIJI KOJA ZABRANJUJE ISKLJUČIVU UPOTREBU ARBITRAŽE ZA REŠAVANJE SPOROVA.


11.4. Arbitraža je opušteniji način rešavanja sporova nego sudski postupak. U arbitraži se koristi neutralni arbitar umesto sudije ili porote, što omogućava manje otkrivanja nego u sudu, i podleže vrlo ograničenom pregledu sudova. Arbitratori mogu dodeliti iste štete i olakšice koje može dodeliti sud. Molimo da pogledate više informacija o arbitraži na http://www.adr.org.


11.5. Stranka koja namerava da pokrene arbitražu prvo mora poslati drugoj strani pisano obaveštenje o nameri za arbitražu („Obaveštenje“) putem međunarodne kurirske službe sa praćenjem, ili, u nedostatku adrese za slanje koju ste nam pružili, putem bilo kog drugog dostupnog načina, uključujući putem e-pošte. Obaveštenje upućeno Kompaniji mora biti adresirano na: info@umnilab.com (po potrebi, "Adresa za Obaveštenje o Arbitraži"). Obaveštenje mora (i) opisati osnovu i prirodu zahteva ili spora; i (ii) navesti konkretno traženu nadoknadu („Zahtev“). Ako vi i Kompanija ne postignete dogovor o rešavanju zahteva u roku od 30 dana nakon što je Obaveštenje primljeno, tada vi ili mi možemo pokrenuti arbitražni postupak kako je opisano u nastavku ili podneti pojedinačan zahtev u sudu za male zahteve.


11.6. AMERIČKA ASOCIJACIJA ZA ARBITRAŽU ("AAA") IZVRŠITI ĆE ISKLJUČIVO UPRAVLJANJE ARBITRAŽOM U SKLADU SA SVOJIM PRAVILIMA ZA KOMERCIJALNU ARBITRAŽU I DOPUNSKIM PROCEDURAMA ZA SPOROVE KOJI SE TIČU POTROŠAČA („Pravila“), KAKO SU MODIFIKOVANA OVIM USLOVIMA.

11.7. Ako pokrenete arbitražu protiv nas, dužni ste dostaviti drugo Obaveštenje Kompaniji na Adresu za Obaveštenje o Arbitraži u roku od sedam (7) dana od početka arbitraže. Pravila i obrasce Američke asocijacije za arbitražu možete pronaći na internetu na adresi http://www.adr.org. Osim ako vaš Zahtev nije jednak ili veći od 1.000 dolara ili nije podnet loše namere, u kojem slučaju ste isključivo odgovorni za plaćanje takse za podnošenje zahteva.Morate platiti takse za podnošenje zahteva kako biste pokrenuli arbitražu protiv nas, a zatim ćemo vam promptno nadoknaditi potvrđenu uplatu takse za podnošenje zahteva po prijemu našeg drugog Obaveštenja na Adresu za Obaveštenje o Arbitraži koje potvrđuje pokretanje arbitraže uz priložen račun kao dokaz uplate takse za podnošenje zahteva.


11.8. Arbitraža će se obavljati isključivo na engleskom jeziku. Jedan pojedinačni, nezavisan i nepristrasni arbitar čije je primarno mesto poslovanja u Aleksandriji, Virdžinija (ako ste iz Sjedinjenih Američkih Država) ili u Nikoziji, Kipar (ako niste iz Sjedinjenih Američkih Država) biće imenovan u skladu s Pravilima, kako je ovde izmenjeno. Vi i Kompanija se slažete da ćete se pridržavati sledećih pravila, koja su namenjena da pojednostave postupak arbitraže i smanje troškove i terete za strane: (i) arbitraža će se obavljati putem interneta i/ili se zasnivati isključivo na pisanim podnescima, način izbora od strane strane koja pokreće arbitražu; (ii) arbitraža neće zahtevati lično prisustvo strana ili svedoka osim ako se drugačije međusobno ne dogovore u pisanom obliku; i (iii) svaka odluka koju arbitar donese može biti uneta u bilo kojem sudu nadležne jurisdikcije.


11.9. U Maksimalnoj meri dozvoljenoj Zakonom, Vi i Kompanija se slažete da Vi i Kompanija možete podneti zahteve jedno protiv drugog samo u Vašem ili njenom individualnom kapacitetu, a ne kao tužilac ili član klase u bilo kom navodnom postupku klase, zastupničkom ili konsolidovanom. Dalje, slažete se da arbitar neće konsolidovati postupke više od jedne osobe i da neće drugačije predsedavati bilo kojem obliku zastupničkog ili klase postupka, i ako se utvrdi da je ova specifična odredba neizvršiva, tada će cela ovlašćena arbitražna sekcija biti ništava i bez dejstva.
11.10. Arbitar će imati isključivo i jedino pravo da rešava svaki spor koji se odnosi na tumačenje, konstrukciju, validnost, primenjivost ili izvršivost ovih Uslova, Politike privatnosti i ove arbitražne odredbe. Arbitar će imati isključivo i jedino pravo da utvrdi da li se ova arbitražna klauzula može primeniti na stranu koja nije učesnica u ovom sporazumu i da li strana koja nije učesnik ovih Uslova može primeniti njene odredbe protiv Vas ili nas.
11.11. Osim u izuzetnim okolnostima, arbitar će izdati svoju konačnu, poverljivu odluku u roku od 120 dana od dana kada je imenovan. Arbitar može produžiti ovaj rok za dodatnih 30 dana uz pokazivanje valjanog razloga i u interesu pravde. Svi postupci arbitraže biće zatvoreni za javnost i poverljivi, a svi zapisi u vezi s tim biće trajno zapečaćeni, osim ako to nije neophodno radi dobijanja sudske potvrde odluke arbitraže. Odluka arbitra će biti u pisanoj formi i obuhvatiće izjavu koja obrazlaže razloge za odlučivanje o bilo kom zahtevu. Arbitar će primenjivati zakone savezne države Virdžinija bez obzira na njene principe o sukobu zakona tokom arbitraže. Vi priznajete da ovi uslovi i Vaša upotreba Usluge dokazuju transakciju koja uključuje međudržavnu trgovinu. Zakon Federalne Arbitraže Sjedinjenih Država ("FAA") primenjivaće se na tumačenje, sprovođenje i postupke u skladu sa ovim Odeljkom. Svaka dodeljena nagrada biće konačna, podložna žalbi prema FAA.
11.12. Gore navedene odredbe ovog Odeljka neće se primenjivati na bilo koji zahtev u kojem bilo koja strana traži pravnu zaštitu radi zaštite autorskih prava, zaštitnih znakova, patenata ili drugih intelektualnih svojina. Radi izbegavanja sumnje, slažete se da, u slučaju da Kompanija ili treća strana prekrši ove Uslove, šteta ili šteta, ako postoji, koju ste pretrpeli, neće vas osposobiti da tražite zabranu ili drugu pravnu zaštitu protiv nas, a Vaš jedini lek biće novčana nadoknada, uz ograničenja odgovornosti navedena u ovim Uslovima.
11.13. Vi i mi se slažemo da, bez obzira na bilo koje druge prava koja stranka može imati po zakonu ili pravdi, svaki zahtev koji proizilazi iz ovih Uslova (uključujući Politiku privatnosti) ili Usluge, izuzev zahteva za obeštećenje, mora biti pokrenut kod AAA ili podnet sudu za male zahteve u Aleksandriji, Virdžinija u roku od jedne (1) godine od dana kada je zahtev nastao. U suprotnom, takav uzrok radnje je trajno i zauvek zastareo. Ovaj jednogodišnji period obuhvata tridesetodnevni postupak pre sporazuma naveden u podstavu 11.5. iznad.
11.14. Svi zahtevi koje podnesete protiv Kompanije moraju se rešavati u skladu sa ovim Odeljkom. Svi zahtevi podneti ili doneti suprotno ovom Odeljku smatraće se nepravilno podnetim. Ako podnesete zahtev suprotno ovom Odeljku, Kompanija može naplatiti naknade za advokate i nadoknadu svojih troškova, pod uslovom da vas je Kompanija pismeno obavestila o nepravilno podnetom zahtevu, a vi niste promptno povukli takav zahtev.


11.15. U slučaju da napravimo bilo kakvu materijalnu promenu ove arbitražne odredbe (osim promene naše Adrese za Obaveštenje o Arbitraži), možete odbiti bilo koju takvu promenu slanjem pisane obaveštenosti na našu Adresu za Obaveštenje o Arbitraži u roku od trideset (30) dana od promene, u kojem slučaju ćete odmah prekinuti svoje korišćenje Usluge, i ovaj Odeljak, u efektu koji je važio neposredno pre odbijanja izmena, opstajaće nakon prestanka ovih Uslova.
11.16. Ako se utvrdi da je samo pododredba 11.9 gore navedena ili celokupni ovaj Odeljak neizvršiv, tada će celokupni ovaj Odeljak biti ništav i bez dejstva i, u tom slučaju, strane se slažu da će isključiva nadležnost i mesto opisano u Odeljku 12 upravljati svakom radnjom koja proizilazi iz ili je povezana sa ovim Sporazumom.
11.17. SHVATATE DA BISTE IMALI PRAVO DA SE SUDITE PUTEM SUDA, DA ODLUČI VAŠ SLUČAJ SUDIJA ILI POROTA, I DA BUDETE DEO KLASE ILI ZASTUPNIČKE RADNJE. MEĐUTIM, SHVATATE I SAGLASNI STE DA SE BILO KOJI ZAHTEVI ODLUČUJU SAMOSTALNO I SAMO PUTEM ODLUČUJUĆE, KONAČNE I POVOLJNE ARBITRAŽE.


11.18. IMATE PRAVO DA SE ODREKNETE OVE ARBITRAŽNE ODREDBE U ROKU OD TRIDESET (30) DANA OD DATUMA KADA PRVI PUT KORISTITE, ILI POKUŠAVATE DA KORISTITE, USLUGU PIŠUĆI NA info@umnilab.com ILI NA ADRESU ZA OBAVEŠTENJE O ARBITRAŽI. DA BI VAŠE ODREKNUĆE BILO EFEKTIVNO, MORATE PODNETI POTPISANO PISMENO ODREKNUĆE I SADRŽAVATI DOVOLJNO DETALJA O VAMA DA BISMO VAS MOGLI IDENTIFIKOVATI U ROKU OD TRIDESET (30) DANA. AKO JE PROŠLO VIŠE OD TRIDESET (30) DANA, NISTE OPRASOBLJENI DA SE ODREKNETE OVOG ODELJKA I MORAĆETE PROGONITI VAŠ ZAHTEV PUTEM ODLUČUJUĆE ARBITRAŽE KAKO JE PROPISANO OVIM SPORAZUMOM.


12. ZAKON KOJIM SE UPRALJA

12.1. Zakoni Kipra, isključujući njegove principe sukoba zakona, upravljaju ovim Uslovima i vašom upotrebom Usluge.
12.2. U meri u kojoj se dozvoljava da se postupak koji se odnosi na bilo koji spor ovde može doneti pred sudom, takav postupak će biti podložan isključivoj nadležnosti:
12.2.1. državnih i saveznih sudova u gradu Alexandria, Virginia – ako ste rezident Sjedinjenih Američkih Država; ili
12.2.2. sudova u Nikoziji, Kipar – ako niste rezident Sjedinjenih Američkih Država;
i ovim putem nepovratno podležete ličnoj nadležnosti i mestu suđenja pred takvim sudovima i odričete se bilo kakve odbrane neprikladnog mesta ili neugodnog foruma.
RAZLIČITE ODREDBE
13.1. Nijedno odlaganje ili izostanak od nas u korišćenju bilo koje od naših prava koje se javlja pri svakom nepoštovanju ili neispunjavanju od strane vas u vezi sa ovim Uslovima neće umanjiti bilo koje takvo pravo ili se smatrati odricanjem od njega, a odricanje od strane Kompanije bilo kojeg od ugovora, uslova ili sporazuma koje treba da izvršite neće se smatrati odricanjem od bilo kog sledbenog kršenja istog ili bilo kog drugog ugovora, uslova ili sporazuma ovde sadržanih.
13.2. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova utvrdi kao nevažeća ili neizvršiva, tada će ovi Uslovi ostati u punoj snazi i efektu i biće reformisani kako bi bili važeći i izvršivi uz poštovanje namera stranaka u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.
13.3. Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovde, ovi Uslovi predstavljaju ceo sporazum između vas i Kompanije u vezi sa njegovom temom i zamenjuju sve prethodne obećanja, ugovore ili predstavljanja, bilo pisane ili usmene, u vezi sa takvom temom.
13.4. Kompanija može preneti ili dodeliti sva svoja prava i obaveze iz ovih Uslova bilo kojoj drugoj osobi, na bilo koji način, uključujući novaciju, i prihvatanjem ovih Uslova dajete pristanak Kompaniji na takvu dodelu i prenos. Potvrđujete da postavljanje verzije ovih Uslova na Usluzi koja ukazuje na drugu osobu kao stranku u Uslovima predstavlja valjano obaveštenje vama o prenosu prava i obaveza Kompanije po Ugovoru (osim ako nije drugačije izričito naznačeno).
13.5. Sve informacije koje se komuniciraju na Usluzi smatraju se elektronskom komunikacijom. Kada komunicirate s nama putem Usluge ili putem drugih oblika elektronskih medija, kao što su e-pošta, komunicirate s nama elektronski. Saglasni ste da možemo elektronski komunicirati s vama i da takve komunikacije, kao i obaveštenja, otkrivanja, sporazume i druge komunikacije koje vam pružamo elektronski, imaju istu snagu i efekat kao da su u pisanom obliku i potpisane od strane stranke koja šalje komunikaciju. Dalje priznajete i saglasni ste da klikom na dugme označeno kao "POŠALJI", "NASTAVI", "DODAJ U KORPU", "PLATI" ili slične veze ili dugmad, podnosite pravno obavezujući elektronski potpis i ulazite u pravno obavezujući ugovor. Priznajete da vaše elektronske podneske čine vaš pristanak i nameru da budete obavezani ovim Uslovima. OVIME SE SAGLASITE SA KORIŠĆENJEM ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, PORUDŽBINA I DRUGIH ZAPISA I SA ELEKTRONSKOM ISPORUKOM OBAVEŠTENJA, POLITIKA I ZAPISA O TRANSAKCIJAMA KOJE SU INICIIRANE ILI ZAVRŠENE PUTEM USLUGE.

13.6. U svakom slučaju, Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvo nepoštovanje ovih Uslova u meri u kojoj takvo nepoštovanje proizlazi iz faktora van razumne kontrole Kompanije.

14. Kontakt

U svakom trenutku nas možete kontaktirati na putem elektronske pošte na info@umnilab.com.

PROČITAO/LA SAM OVE USLOVE I SAGLASAN SAM SA SVIM NAVEDENIM ODREDBAMA.


Poslednji put ažurirano: 5. Mart 2024.